Có 1 kết quả:

liàng nǚ

1/1

liàng nǚ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) pretty girl