Có 1 kết quả:

diàn sè

1/1

diàn sè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indigo (color)