Có 1 kết quả:

diàn qīng

1/1

diàn qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

indigo