Có 1 kết quả:

jìng yī jìng

1/1

jìng yī jìng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put sth to rest
(2) calm down a bit!