Có 1 kết quả:

jìng mài xī dú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) intravenous drug
(2) IV drug