Có 1 kết quả:

jìng yǎng

1/1

jìng yǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to convalesce
(2) to recuperate
(3) to fully relax