Có 1 kết quả:

fēi rén huà

1/1

fēi rén huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

dehumanization