Có 1 kết quả:

fēi gōng shì

1/1

fēi gōng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unofficial
(2) informal