Có 1 kết quả:

fēi diǎn

1/1

fēi diǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) atypical pneumonia
(2) Severe Acute Respiratory Syndrome
(3) SARS