Có 1 kết quả:

fēi jūn shì qū ㄈㄟ ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Demilitarized Zone DMZ