Có 1 kết quả:

fēi fèn zhī niàn

1/1

fēi fèn zhī niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

improper idea