Có 1 kết quả:

fēi fèn zhī niàn ㄈㄟ ㄈㄣˋ ㄓ ㄋㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

improper idea