Có 1 kết quả:

Fēi lì shì zú

1/1

Fēi lì shì zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Philistine (Palestinian people, reputedly uncircumcised, c. 1,000 BC)