Có 1 kết quả:

fēi dòng wù xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

inanimacy