Có 1 kết quả:

fēi tóng xiǎo kě

1/1

fēi tóng xiǎo kě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely important
(2) no small matter