Có 1 kết quả:

fēi jūn zhì

1/1

fēi jūn zhì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

inhomogeneous