Có 1 kết quả:

fēi jūn zhì ㄈㄟ ㄐㄩㄣ ㄓˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

inhomogeneous