Có 1 kết quả:

fēi hūn shēng

1/1

fēi hūn shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) born out of wedlock
(2) illegitimate