Có 1 kết quả:

fēi hūn shēng zǐ nǚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

an illegitimate child