Có 1 kết quả:

fēi zōng jiào

1/1

fēi zōng jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) secular (society)
(2) non-religious (party)