Có 1 kết quả:

fēi fù zé guì

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 非富即貴|非富即贵[fei1 fu4 ji2 gui4]