Có 1 kết quả:

fēi fù jí guì

1/1

Từ điển Trung-Anh

wealthy and respectable people