Có 1 kết quả:

fēi xiě shí

1/1

fēi xiě shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

nonrepresentational