Có 1 kết quả:

fēi dǎo tǐ

1/1

fēi dǎo tǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

nonconductor (of electricity, heat etc)