Có 1 kết quả:

fēi duì chèn

1/1

fēi duì chèn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

asymmetric