Có 1 kết quả:

fēi céng yán

1/1

fēi céng yán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

unstratified rock