Có 1 kết quả:

fēi céng zhuàng

1/1

Từ điển Trung-Anh

unstratified