Có 1 kết quả:

fēi cháng duō

1/1

fēi cháng duō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) much
(2) very many