Có 1 kết quả:

fēi cháng gǎn xiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely grateful
(2) very thankful