Có 1 kết quả:

fēi cháng shǒu duàn

1/1

fēi cháng shǒu duàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

an emergency measure