Có 1 kết quả:

fēi píng héng

1/1

fēi píng héng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) non-equilibrium
(2) disequilibrium
(3) unbalance