Có 1 kết quả:

fēi píng héng tài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) unbalance
(2) disequilibrium