Có 1 kết quả:

fēi yì rén rèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bear one's own responsibilities and not pass them to others (idiom)