Có 1 kết quả:

fēi děi

1/1

fēi děi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(followed by a verb phrase, then – optionally – 不可, or 不行 etc) must

Một số bài thơ có sử dụng