Có 1 kết quả:

fēi wēi rǎo

1/1

fēi wēi rǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

non-perturbative (physics)