Có 1 kết quả:

fēi bì yào

1/1

fēi bì yào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inessential
(2) unnecessary