Có 1 kết quả:

fēi zhèng fǔ

1/1

fēi zhèng fǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

non-governmental