Có 1 kết quả:

fēi zhèng fǔ zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

non-governmental organization (NGO)