Có 1 kết quả:

fēi bào lì

1/1

fēi bào lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

nonviolent