Có 1 kết quả:

fēi hé

1/1

fēi hé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

non-nuclear