Có 1 kết quả:

fēi hé huà

1/1

fēi hé huà

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

denuclearization