Có 1 kết quả:

fēi hé guó jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

non-nuclear country