Có 1 kết quả:

fēi hé dì dài

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear-free zone