Có 1 kết quả:

fēi hé wǔ qì guó jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

non-nuclear weapon states (NNWS)