Có 1 kết quả:

fēi tiáo jiàn fǎn shè

1/1

Từ điển Trung-Anh

unconditioned reflex (physiology)