Có 1 kết quả:

fēi biāo zhǔn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) nonstandard
(2) unconventional