Có 1 kết quả:

fēi mó tài

1/1

fēi mó tài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

modeless (computing)