Có 1 kết quả:

fēi zhèng cháng

1/1

fēi zhèng cháng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) abnormal
(2) irregular