Có 1 kết quả:

fēi zhèng shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

a nonpositive number (i.e. negative or zero)