Có 1 kết quả:

fēi cǐ jí bǐ

1/1

fēi cǐ jí bǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) either this or that
(2) one or the other