Có 1 kết quả:

fēi fǎ

1/1

fēi fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

illegal

Một số bài thơ có sử dụng