Có 1 kết quả:

fēi fǎ dìng

1/1

fēi fǎ dìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) non-statutory
(2) non-governmental